Algemene voorwaarden

EASE2PAY ALGEMENE VOORWAARDEN

De Ease2pay-diensten worden u aangeboden door Ease2pay B.V., gevestigd te Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA te Rotterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69106460.

Ease2pay is, na activering van uw account, zowel via een app als via uw browser beschikbaar en kunt u gebruiken om diverse door Ease2pay en door derden aangeboden producten en diensten te bekijken, te kopen of te bestellen, te gebruiken en/of daarvoor te betalen, waaronder de door Ease2pay aangeboden parkeerdiensten, tankdiensten en betaaldiensten.

Ease2pay-diensten zijn bestemd voor natuurlijke personen of rechtspersonen in Nederland. De Ease2pay-diensten zien alleen toe op levering van producten en/of diensten aan u in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de activering van) uw account voor en uw gebruik van het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten. Aangezien het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek hierop niet van toepassing is, adviseren wij u deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te lezen voordat u uw account voor de Ease2pay-diensten activeert en daarvan vervolgens gebruik maakt. Indien u niet met deze Algemene Voorwaarden akkoord wenst te gaan, kunt u geen gebruik maken van de Ease2pay-diensten. Door uw account voor de Ease2pay-diensten te activeren, bevestigt u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, te begrijpen en toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

 

 • Definities
  • Woorden met een hoofdletter geschreven, hebben de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: de in dit document beschreven algemene voorwaarden van Ease2pay die van toepassing zijn op uw activering en gebruik van de Ease2pay-diensten.

Ease2pay: Ease2pay B.V., gevestigd te Burgemeester Oudlaan 50,  te Rotterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69106460.

Ease2pay-diensten:  onze dienstverlening kan bestaan uit producten of diensten welke zijn, te kopen of te bestellen, te gebruiken en/of daarvoor te betalen, waaronder parkeerdiensten, tankdiensten en betaaldiensten..

Ease2pay-platform: het online platform dat speciaal door Ease2pay is ontwikkeld om, na activering van uw account, zowel via een app als via een browser door u te worden gebruikt teneinde diverse via dit platform aangeboden producten en diensten van Verkopers te bekijken, bestellen, gebruiken en/of daarvoor te betalen, waaronder maar niet beperkt tot de Ease2pay-diensten.

Elektronisch Tegoed: het door Ease2pay aan u uitgegeven saldo aan elektronisch geld waarmee u op het Ease2pay-platform betalingen kan verrichten, welk saldo is opgeslagen in uw digitale portemonnee zoals deze via Ease2pay aan u ter beschikking wordt gesteld en welk saldo wordt beheerd door de Stichting Derdengelden.

Overeenkomst: de tussen Ease2pay en u op basis van deze Algemene Voorwaarden voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst strekkende tot levering van Ease2pay-diensten.

Stichting Derdengelden: de Stichting Beheer Derdengelden Ease2pay, statutair gevestigd te Rotterdam, in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 66990106.

Verkoper(s): iedere natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, alsmede iedere rechtspersoon, die via het Ease2pay-platform zijn producten en/of diensten aan u aanbiedt, betalingen door u voor levering van die producten en/of diensten laat plaatsvinden en/of overige interacties en transacties met u laat plaatsvinden; voor wat betreft specifieke Ease2pay-diensten kwalificeert Ease2pay zelf ook als Verkoper.

 • Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten, alsmede uw gebruik daarvan en alle aanbiedingen en leveringen van Ease2pay aan u in dat kader, tenzij anders is aangegeven.
  • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts toegestaan indien deze schriftelijk tussen Ease2pay en u zijn overeengekomen.
  • Ease2pay is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden ten minste twee maanden voor de inwerkingtreding daarvan via www.ease2pay.nl kenbaar gemaakt. Indien u niet akkoord wenst te gaan met de betreffende wijziging(en), kunt u tot het door Ease2pay gecommuniceerde moment van inwerkingtreding van de wijzigingen de Overeenkomst kosteloos beëindigen overeenkomstig artikel 16.1 van deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet tijdig de Overeenkomst beëindigt, wordt u geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.
  • Indien en voor zover enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is of wordt, tast deze ongeldigheid, nietigheid of niet afdwingbaarheid de overige bepalingen niet aan en blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd in stand.
 • Overeenkomst
  • Tussen Ease2pay en u komt een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand zodra u uw account voor de Ease2pay-diensten heeft geactiveerd. Activering geschiedt door voltooiing door u van uw aanmelding voor de Ease2pay-diensten, waarbij u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
 • Ease2pay-platform en Ease2pay-diensten
  • Via het Ease2pay-platform:
   • verstrekt Ease2pay informatie aan u over het aanbod aan producten en/of diensten van haarzelf en van andere Verkopers;
   • faciliteert Ease2pay de totstandkoming van overeenkomsten tussen u en haarzelf en tussen u en andere Verkopers voor de levering van producten en/of diensten aan u;
   • verstuurt Ease2pay elektronische berichten en (persoonlijke) aanbiedingen van haarzelf en van andere Verkopers aan u, in overeenstemming met onze Privacy Policy;
   • kunt u gebruik maken van de geboden Ease2pay functionaliteit om uw Elektronisch Tegoed te beheren en om elektronisch geld- en andere betaaltransacties te verrichten voor al dan niet via het Ease2pay-platform aangeboden producten en diensten van haarzelf en andere Verkopers, zowel voorafgaand aan de levering van een product of dienst als - onder omstandigheden - gelijktijdig met of ná levering;
   • kunt u gebruik maken van de geboden parkeerfunctionaliteit om uw parkeerrecht bij Ease2pay af te nemen en te betalen op parkeerlocaties waar deze functionaliteit wordt ondersteund;
   • kunt u gebruik maken van de geboden tankfunctionaliteit om aankooptransacties van toegestane motorbrandstoffen respectievelijk elektriciteit te autoriseren en betalen bij via het Ease2pay-platform aangeboden tanklocaties van Verkopers;
   • kunt u uw account beheren en uw transactiehistorie inzien,

onverlet eventuele overige functionaliteiten en diensten, waaronder Ease2pay-diensten, die nu en in de toekomst via het Ease2pay-platform aan u worden aangeboden, zoals kilometerregistratie en spaarprogramma's.

 • Ease2pay behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen in het Ease2pay-platform en/of de Ease2pay-diensten aan te brengen. Indien u niet akkoord wenst te gaan met de betreffende wijziging(en), kunt u de Overeenkomst kosteloos beëindigen overeenkomstig artikel 16.1 van deze Algemene Voorwaarden.
 • Ease2pay betaaltransacties
  • Betaaltransacties via de Ease2pay functionaliteit kunnen uitsluitend plaatsvinden op de door Ease2pay voorgeschreven wijze zoals deze op het Ease2pay-platform is vormgegeven, zowel voorafgaand aan de levering van een product of dienst als - indien deze functie op dat moment via het Ease2pay-platform wordt geboden - of gelijktijdig met of ná levering.
  • Via de Ease2pay functionaliteit uitgevoerde betaaltransacties zijn onomkeerbaar en kunnen niet meer worden herroepen.
  • Voor elektronisch geld-betaaltransacties kan uw Elektronisch Tegoed maximaal EUR 150,- bedragen. U kunt derhalve niet meer dan EUR 150,- Elektronisch Tegoed hebben.
  • Vanuit het Elektronisch Tegoed kunt u betalingen van maximaal EUR 150,- per keer verrichten, mits het Elektronisch Tegoed daarvoor toereikend is. Voor andere aangeboden betaalmethoden kunnen andere transactielimieten gelden.
  • Ease2pay is gerechtigd zonder voorafgaande mededeling (de uitvoering van) een door u geïnitieerde betaling vanuit uw Elektronisch Tegoed te weigeren, indien uw Elektronisch Tegoed lager is dan het bedrag van de betaling die u vanuit het Elektronisch Tegoed wil doen. Ease2pay is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte schade van u als gevolg van een weigering als bedoeld in dit artikel 5.5.
  • Bij betaling gelijktijdig met of na afloop van levering van een product of dienst, zal Ease2pay voorafgaand aan de levering een deel van uw Elektronisch Tegoed reserveren en blokkeren ter grootte van de voor het betreffende product of de betreffende dienst verschuldigde (maximum)vergoeding. Vanuit het geblokkeerde deel van het Elektronisch Tegoed kunt u geen andere betaaltransacties verrichten. Het mogelijk teveel geblokkeerde deel wordt vrijgegeven bij betaling. Bij onvoldoende Elektronisch Tegoed kunt u geen gebruik maken van de mogelijkheid tot betaling gelijktijdig met of na afloop van levering.
  • Indien deze functie op dat moment via het Ease2pay-platform wordt geboden, kan u voor betaling van een product of dienst een elektronisch mandaat aan Ease2pay afgeven voor het automatisch incasseren van het door u opgegeven rekeningnummer van uitstaande bedragen verschuldigd door u aan de betreffende Verkoper(s). Indien u een dergelijke elektronisch mandaat afgeeft, dan geeft u Ease2pay daarmee toestemming om verschuldigde bedragen direct te incasseren, zonder voorafgaande notificatie. Ease2pay is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het door u afgeven van een elektronisch mandaat als bedoeld in dit artikel 5.7.

 

 

 • Parkeren
  • De parkeerfunctionaliteit kan alleen worden gebruikt in deelnemende gemeenten en in/op deelnemende parkeergarages/-terreinen. Een actueel overzicht hiervan en de geldende tarieven op de betreffende locatie worden vermeld op het Ease2pay-platform.
  • U kan (i) vooraf aangeven hoe lang u wenst te parkeren, in welk geval u een bevestiging ontvangt van het starten van de parkeertijd via het Ease2pay-platform, of (ii) u kunt de parkeersessie starten op het moment van parkeren en achteraf de parkeersessie stopzetten. In geval van optie (i) stuurt Ease2pay u voor afloop van de parkeertijd een push notificatie en kan de parkeertijd eventueel worden verlengd. Ease2pay zal zich naar beste kunnen inspannen om de notificaties tijdig te sturen, maar kan niet garanderen dat de push notificaties altijd worden verstuurd of ontvangen. In geval van optie (ii) wordt de parkeersessie automatisch aan het einde van de dag waarop de parkeersessie is aangevangen, om 00.00 uur beëindigd. Het is dan ook niet mogelijk om via optie (ii) voor meer dan één dag te parkeren.
  • De verschuldigde parkeergelden worden door u via de Ease2pay functionaliteit als bedoeld in artikel 5 voldaan.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave van het parkeergebied, de parkeergarage of het parkeerterrein waar u uw voertuig wil parkeren.
  • U kan aan de parkeerfunctionaliteit geen recht op een parkeerplaats ontlenen. De op de parkeerlocatie geldende parkeervoorschriften, alsmede eventuele instructies van parkeercontroleurs dienen steeds te worden opgevolgd.
  • Indien de parkeerfunctionaliteit (tijdelijk) niet beschikbaar is, dient u het verschuldigde parkeergeld op een andere wijze te voldoen.
  • Ease2pay is niet aansprakelijk voor eventuele naheffingsaanslagen of parkeerboetes als gevolg van (i) het verstrijken van de door u opgegeven parkeertijd dan wel de maximale parkeertijd, (ii) het door u niet hebben ontvangen van een pushnotificatie voor afloop van de parkeertijd door de Gebruiker, (iii) het opgeven van een onjuiste parkeerlocatie, (iv) het overtreden van de op de betreffende locatie geldende parkeervoorschriften dan wel van eventuele instructies van parkeercontroleurs, en (v) het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de parkeerfunctionaliteit.
 • Tanken
  • De tankfunctionaliteit kan alleen worden gebruikt bij deelnemende tankstations. Een actueel overzicht hiervan en de geldende tarieven bij de betreffende stations worden vermeld op het Ease2pay-platform.
  • U kan vooraf aangeven voor welk bedrag u de door u te kiezen motorbrandstof wenst te tanken respectievelijk voor welk bedrag u de batterij van uw elektrische voertuig wenst op te laden. De pomp respectievelijk het oplaadstation stopt automatisch voor dat het door u opgegeven bedrag is bereikt. Het daadwerkelijk geleverde bedrag aan motorbrandstof respectievelijk elektriciteit wordt u afgerekend.
  • De verschuldigde bedragen voor getankte brandstof respectievelijk opgeladen elektriciteit worden door u via de Ease2pay functionaliteit als bedoeld in artikel 5 voldaan.
  • In geval van het tanken van motorbrandstoffen bent u zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste brandstofsoort voor uw voertuig.
  • U kan aan de tankfunctionaliteit geen rechten ontlenen. De toepasselijke voorwaarden en voorschriften van het tankstation, alsmede eventuele instructies van het personeel van het betreffende tankstation dienen steeds te worden opgevolgd.
  • Indien de tankfunctionaliteit (tijdelijk) niet beschikbaar is, dient u uw tanktransactie op een andere wijze uit te voeren.
  • Ease2pay is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (i) een foutieve brandstofkeuze, (ii) het overtreden van de toepasselijke voorwaarden en/of voorschriften van het tankstation dan wel van eventuele instructies van het personeel van het betreffende tankstation, en (iii) het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de tankfunctionaliteit.
 • Uw verplichtingen
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten. Meer in het bijzonder is het gebruik van geolocatie-informatie op het Ease2pay-platform voor uw eigen risico. U kunt geen rechten ontlenen aan de geolocatie die het Ease2pay-platform als uw geolocatie aangeeft.
  • Bij gebruik van het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten houdt u zich aan alle (gebruiks)voorschriften en procedures die Ease2pay u oplegt.
  • In het kader van de activatie van het Ease2pay-platform verschaft Ease2pay u toegangs- en/of identificatiecodes waarmee u toegang krijgt tot het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten. Deze toegangs- en/of identificatiecodes kunt u na activering wijzigen. Uw toegangs- en/of identificatiecodes zijn strikt persoonlijk en dient u vertrouwelijk te behandelen.
  • U kunt zelf instellen of uw toegangs- en/of identificatiecodes steeds vereist zijn bij het inloggen en/of bij het uitvoeren van bepaalde transacties, inclusief eventueel daarbij geldende drempelbedragen. U bent zelf verantwoordelijk voor deze instellingen. Ease2pay is niet aansprakelijk voor eventuele ongeautoriseerde c.q. onwenselijke transacties als gevolg van uw instellingen als bedoeld in dit artikel 8.4.
  • U staat ervoor in dat de door u aan Ease2pay verstrekte gegevens en informatie juist, actueel en volledig zijn. Ease2pay Ease2pay-platformEase2pay-dienstenEase2pay
  • Indien u jonger dan 16 jaar bent, moet u toestemming hebben van een wettelijk vertegenwoordiger voor de activering en het gebruik van het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten.
 • Weigering betaling / blokkering account
  • Ease2pay is gerechtigd zonder voorafgaande mededeling (de uitvoering van) een door u geïnitieerde betaling te weigeren, indien:
   • Ease2pay het vermoeden heeft dat u geen toestemming voor de betreffende betaling heeft gegeven;
   • Ease2pay vermoedt of weet dat er sprake is van fraude of misbruik;
   • Ease2pay vermoedt of weet dat de betreffende betaling in strijd is met geldende wet- en regelgeving;
   • u uw verplichtingen jegens Ease2pay uit hoofde van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet nakomt; of
   • Ease2pay anderszins gegronde redenen daartoe heeft.

Ease2pay is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte schade van u als gevolg van een weigering als bedoeld in dit artikel 9.1.

 • In geval van (vermoed) misbruik van uw account, kan Ease2pay het betreffende account direct (al dan niet tijdelijk) blokkeren. Ease2pay is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte schade van u als gevolg van deze blokkering. Alle schade en kosten als gevolg van onrechtmatig gebruik van het account, komen voor uw rekening, tenzij Ease2pay op grond van geldende wet- en regelgeving hiervoor aansprakelijk is.
 • Aanbod van Verkopers (anders dan Ease2pay-diensten)
  • Voor de afname en levering van producten en/of diensten van een Verkoper, gaat u een overeenkomst aan met de betreffende Verkoper. Op deze overeenkomst kunnen (algemene) voorwaarden van de betreffende Verkoper van toepassing zijn. Anders dan voor zover het de uitvoering van de Ease2pay-diensten betreft, is Ease2pay geen partij bij deze overeenkomst en is niet gehouden tot het leveren van enig product en/of enige dienst aan u in dat verband. Ease2pay is ook niet verantwoordelijk voor de juiste en/of tijdige levering van bedoelde producten en/of diensten aan u, noch is zij aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst tussen u en de Verkoper.
  • Voor bepaalde producten en/of diensten van Verkopers geldt dat u de overeenkomst met de betreffende Verkoper gedurende een wettelijk vastgestelde herroepingstermijn zonder opgave van redenen kunt beëindigen. Indien u dit herroepingsrecht heeft en daarvan gebruik wil maken, dan dient u zich hierover in direct contact te stellen met de betreffende Verkoper.
  • U kan ten opzichte van Ease2pay geen aanspraken doen gelden voortvloeiend uit of verband houdend met de verwerving, inwisseling of anderszins van de door u bij Verkopers gespaarde c.q. verzamelde coupons, punten of andere loyalty items. Deze coupons, punten of andere loyalty items vertegenwoordigen geen enkele waarde in het economisch verkeer.
 • Vergoedingen
  • Ease2pay kan een vergoeding in rekening brengen voor het gebruik van het Ease2pay-platform. De toepasselijke vergoeding wordt vermeld op de Ease2pay website (ease2pay.nl) en op het Ease2pay-platform. Ease2pay kan de verschuldigde vergoeding rechtstreeks ten laste brengen van het Elektronisch Tegoed.
  • Voor bepaalde (onderdelen van de) Ease2pay-diensten kan u een transactievergoeding verschuldigd zijn. De toepasselijke transactievergoedingen worden vermeld op het Ease2pay-platform. Betaling van een toepasselijke transactievergoeding vindt plaats via de Ease2pay functionaliteit gelijktijdig met het afnemen van (het betreffende onderdeel van) de betreffende Ease2pay-diensten.
 • Stichting Derdengelden
  • De Stichting Derdengelden treedt op als een door Ease2pay aangewezen bewaarder van derdengelden en beheerder van de derdengeldenrekening van Ease2pay. In opdracht van Ease2pay bewaart de Stichting Derdengelden ook het Elektronisch Tegoed en voert de Stichting Derdengelden (door)betalingen uit. U geeft volmacht aan Ease2pay en de Stichting Derdengelden om betalingen namens u in ontvangst te nemen en betalingen namens u te verrichten.
  • Betaalt de Stichting Derdengelden ten laste van uw Elektronisch Tegoed Verkopers, dan vermindert uw vordering op Ease2pay met een gelijk bedrag.
  • Voor zover nodig, machtigt u de Stichting Derdengelden hierbij onherroepelijk:
   • enige vergoedingen namens Ease2pay te incasseren;
   • betalingen te verrichten waartoe u opdracht geeft of waartoe u verplicht bent.
  • De Stichting Derdengelden neemt bij de uitoefening van haar taken de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt naar beste vermogen rekening met uw gerechtvaardigde belangen.
  • Ease2pay sluit namens en ten behoeve van de Stichting Derdengelden iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van de Stichting Derdengelden uit. De Stichting Derdengelden en u hebben geen contractuele relatie. Ten aanzien van het Elektronisch Tegoed heeft u slechts vorderingen op Ease2pay.
 • Geheimhouding en privacy
  • Ease2pay zal alle persoonlijke informatie en gegevens die zij van u in het kader van de Overeenkomst verkrijgt als vertrouwelijk behandelen en zorgvuldig verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Ease2pay
  • Voor meer informatie over de wijze waarop Ease2pay uw persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij naar deEase2pay Privacy Policy (ease2pay.nl/privacy).
 • Intellectuele eigendomsrechten
  • Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Ease2pay-platform (inclusief Ease2pay app) en de Ease2pay-diensten berusten uitsluitend bij Ease2pay en/of haar licentiegevers.
  • Ease2pay verleent u voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om het Ease2pay-platform (inclusief Ease2pay app) en de Ease2pay-diensten voor persoonlijk gebruik te gebruiken voor de handelingen waartoe deze bedoeld zijn, een en ander uitsluitend zoals medegedeeld door Ease2pay aan u.
 • Garantie en aansprakelijkheid
  • Ease2pay zal zich ervoor inspannen dat het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten zonder storingen en fouten Ease2pay garandeert echter niet dat:
   • het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten continu beschikbaar zullen zijn;
   • storingen, fouten of dataverlies zullen uitblijven; en
   • alle via het Ease2pay-platform en de Ease2pay-diensten beschikbare informatie en gegevens, waaronder mede begrepen het saldo van het Elektronisch Tegoed alsmede uw transactiehistorie, steeds juist of actueel zijn.
  • Ease2pay is niet verplicht de via het Ease2pay-platform verstrekte informatie over het aanbod aan producten en/of diensten van Verkopers te controleren. Ease2pay staat niet in voor de kwaliteit, juistheid, volledigheid en/of rechtmatigheid van bedoelde informatie, noch van bedoeld aanbod aan producten en/of diensten.
  • Ease2pay is niet aansprakelijk voor enige schade die u mocht lijden als gevolg van of voortvloeiend uit:
   • het gebruik van het Ease2pay-platform en/of de Ease2pay-diensten;
   • onjuistheden en/of niet-beschikbaarheid met betrekking tot het Ease2pay-platform en/of de Ease2pay-diensten; en/of
   • door Verkopers verstrekte informatie over hun aanbod aan producten en/of diensten,

tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ease2pay.

 • De bepalingen van dit artikel 15 laten de wettelijke rechten van u op schadevergoeding onverlet.
 • Beëindiging
  • U bent te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door uw account via het Ease2pay-platform te verwijderen of een verzoek daartoe via het contactformulier op www. nl/support in te dienen.
  • Ease2pay kan de Overeenkomst beëindigen door u via het Ease2pay-platform een bericht te sturen of door een e-mail te sturen naar het bij Ease2pay bekende e-mailadres van u, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien uw account één jaar inactief is, dat wil zeggen dat u gedurende deze periode geen gebruik van het Ease2pay-platform heeft gemaakt, geldt voor Ease2pay geen opzegtermijn om de Overeenkomst met u te beëindigen.
  • Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden die naar de aard bestemd zijn om voort te duren na beëindiging van de Overeenkomst blijven onverkort in stand voor u.
 • Restitutie Elektronisch Tegoed
  • Gedurende de Overeenkomst en tot twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst heeft u recht op kosteloze restitutie van het Elektronisch Tegoed. U dient een verzoek daartoe via het contactformulier op www. nl/support in te dienen. Ease2pay zal het Elektronisch Tegoed vervolgens overmaken naar het rekeningnummer dat u hiervoor heeft opgegeven. Restitutie kan alleen plaatsvinden op een Nederlands rekeningnummer.
  • Na verloop van een periode van twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst, zal Ease2pay het Elektronisch Tegoed overmaken naar het rekeningnummer dat u hiervoor heeft opgegeven, bij gebreke waarvan uw bij Ease2pay laatst bekende rekeningnummer zal worden gehanteerd. Voor de uitbetaling als bedoeld in dit artikel 17.2 zal Ease2pay een restitutievergoeding aan u in rekening brengen. De toepasselijke vergoeding wordt vermeld op de Ease2pay website (ease2pay.nl). Uitbetaling van het Elektronisch Tegoed met een actueel saldo minder dan de toepasselijke restitutievergoeding is daarom niet mogelijk. Indien het resterende Elektronisch Tegoed meer bedraagt dan de toepasselijke restitutievergoeding, dan maakt Ease2pay het actuele saldo na aftrek van de restitutievergoeding over naar uw rekeningnummer. Restitutie kan alleen plaatsvinden op een Nederlands rekeningnummer. Indien geen rekeningnummer van u bekend is waarop restitutie kan plaatsvinden, zal Ease2pay vanaf twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst administratiekosten van EUR 0,50 per maand aan u in rekening brengen voor het aanhouden van uw Elektronisch Tegoed. Ease2pay zal deze administratiekosten maandelijks in mindering brengen op het actuele saldo van uw Elektronisch Tegoed totdat het saldo EUR 0 bedraagt.
 • Klachtenregeling
  • Indien u een klacht over de Ease2pay-diensten bij Ease2pay wenst te melden, dan dient u de klacht zo volledig mogelijk te melden via het contactformulier op www. nl/support.  Een conform dit artikel gemelde klacht wordt binnen 30 dagen na ontvangst behandeld.
  • Indien u een klacht heeft over een product of dienst van een Verkoper, dan dient u de klacht rechtstreeks bij de betreffende Verkoper in te dienen. Ease2pay is niet gehouden om inhoudelijk te reageren op klachten met betrekking tot (informatie over) producten en/of diensten die door Verkopers via het Ease2pay-platform worden aangeboden.
 • Slotbepalingen
  • Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ''schriftelijk'' wordt daaronder ook communicatie per email en communicatie via het Ease2pay-platform verstaan, tenzij de wet anders voorschrijft.
  • Tegenover u strekt de administratie van Ease2pay en/of de Stichting Derdengelden tot volledig bewijs. Bij twijfel over de inhoud van een kennisgeving, is de inhoud van het door Ease2pay en/of de Stichting Derdengelden verzonden c.q. ontvangen kennisgeving bepalend.
  • Ease2pay kan bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikmaken van diensten van derden.
  • Ease2pay mag haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst overdragen door middel van contracts- en schuldoverneming. U verleent hierbij uw medewerking en instemming voor een dergelijke overdracht. Ease2pay zal u schriftelijk informeren over een contracts- en/of schuldoverneming.
  • De Algemene Voorwaarden bevatten derdenbedingen ten behoeve van de Stichting Derdengelden, waarmee u uitdrukkelijk instemt.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  • Geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.