Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MyOrder B.V. | Consumenten| 29 september 2017

Deze algemene voorwaarden zijn op 29 september 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder kvk nummer 50708228.

 

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 2. Aanbieder: de rechtspersoon die zijn product via de MyOrder App en/of de Sidekick App aan Consumenten aanbiedt;
 3. BW: het burgerlijk wetboek;
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 5. E-Mandate: het elektronisch mandaat dat de Consument afgeeft voor het automatisch incasseren van uitstaande bedragen verschuldigd aan Aanbieders en/of MyOrder zonder voorafgaande notificatie;
 6. Loyalty Diensten: de diensten die via de Sidekick App door Aanbieders aan Consumenten worden aangeboden, te weten: (i) het sparen van punten met een mobiele spaarkaart, (ii) het ontvangen van (persoonlijke) aanbiedingen, (iii) inchecken, en (iv) het ontvangen van (promotie) e-mails;
 7. MyOrder: MyOrder B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Utrecht en met adres Oranje Nassaulaan 7, 1075 AH Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 50708228 en met e‑mailadres: info@myorder.nl. MyOrder is een betaaldienstverlener die is vrijgesteld van de vergunningplicht voor betaaldienstverleners en staat als zodanig ingeschreven in het register van De Nederlandsche Bank. N.V. (DNB);
 8. MyOrder App: de mobiele applicatie van MyOrder: ‘On the GO!’ waarmee een Consument gebruik kan maken van MyOrder Tanken en MyOrder Parkeren;
 9. MyOrder Parkeren: de parkeerdienst van MyOrder waarmee de Consument een parkeersessie betaalt via de MyOrder App of via een applicatie van een van de samenwerkingspartners van MyOrder;
 10. MyOrder Tanken: de tankdienst van MyOrder waarbij de Consument een tankbeurt betaalt via de MyOrder App of via een applicatie van een van de samenwerkingspartners van MyOrder;
 11. Overeenkomst: de overeenkomst tussen MyOrder en de Consument voor het gebruik van de MyOrder App en/of de SideKick App;
 12. Sidekick App: de mobiele applicatie van MyOrder waarmee een Consument gebruik kan maken van de Loyalty Diensten; en
 13. Website: www.myordergo.com en overige websites die op naam van MyOrder geregistreerd staan.

 

Toepasselijkheid

 1. Door het aangaan van een Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in Artikel 3 aanvaardt de Consument de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
 2. De Algemene Voorwaarden worden aan de Consument via de MyOrder App, de Sidekick App en de Website zodanig ter beschikking gesteld, dat deze door de Consument kunnen worden opgeslagen. Op verzoek van de Consument zal MyOrder een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-mail of per post toezenden.
 3. MyOrder is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt ten minste 2 maanden voor de inwerkingtreding daarvan aan de Consument via de MyOrder App, de Sidekick App en/of per e-mail bekend gemaakt. De Consument kan MyOrder meedelen dat hij/zij de wijziging niet aanvaardt. Indien de Consument geen bezwaar indient, wordt hij/zij geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen MyOrder en de Consument zijn overeengekomen.
 5. De nietigheid van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet aan.
 6. Communicatie tussen MyOrder en de Consument vindt in beginsel plaats in de Nederlandse taal. Indien de taal van de telefoon van de Consument in het Engels is ingesteld, kan de communicatie in het Engels plaatsvinden.

 

Overeenkomst Consument en MyOrder

De Overeenkomst tussen de Consument en MyOrder komt voor onbepaalde tijd tot stand wanneer de Consument de aanmelding voor de MyOrder App of de Sidekick App heeft voltooid, MyOrder de aanmelding via e-mail, de MyOrder App of de Sidekick App aan de Consument heeft bevestigd en de Consument deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd. De Overeenkomst wordt behelst door deze Algemene Voorwaarden.

 

MyOrder App

 1. MyOrder biedt via de MyOrder App het MyOrder Parkeren en MyOrder Tanken aan.
 2. Door het gebruik van MyOrder Parkeren of MyOrder Tanken ontstaat een betalingsplicht van de Consument jegens de Aanbieder. Na voltooiing van de procedure met betrekking tot MyOrder Parkeren en MyOrder Tanken kan deze niet meer worden herroepen en wordt deze direct uitgevoerd. Na betaling is voor de Consument een betalingsbewijs beschikbaar in de MyOrder App.
 3. MyOrder spant zich ervoor in dat de MyOrder App en de Website zonder technische storingen functioneren. MyOrder garandeert de beschikbaarheid van de MyOrder App en de Website en het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet.

 

Sidekick App en Loyalty Diensten

 1. MyOrder biedt via de Sidekick App de Loyalty Diensten aan.
 2. De Consument kan op de volgende wijze gebruik maken van de Loyalty Diensten:
 • de Consument downloadt gratis de Sidekick App via de App store of de Website;
 • de Consument opent de Sidekick App. Indien de Consument nog geen persoonlijk gebruikersaccount en wachtwoord heeft aangemaakt via de MyOrder App, maakt de Consument een persoonlijk gebruikersaccount aan bij het eerste gebruik van de Sidekick App en beveiligt de Sidekick App met een persoonlijk wachtwoord. Voor het voltooien van de aanmelding is aanvinken van het hokje “Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden en accepteer deze” vereist. Indien de Consument al een persoonlijk gebruikersaccount en wachtwoord heeft aangemaakt via de MyOrder App, meldt de Consument zich met die gegevens aan bij het (eerste) gebruik van de Sidekick App;
 • indien de Consument spaarkaarten heeft aangevraagd bij Aanbieders, dan zijn deze meteen zichtbaar (en geactiveerd) in de Sidekick App. Als de Consument nog geen spaarkaarten heeft aangevraagd, kan hij in de Sidekick App zelf spaarkaarten van deelnemende Aanbieders aanvragen en activeren;
 • de Consument ziet in de Sidekick App aanbiedingen van de Aanbieders waar hij een spaarkaart van heeft; en
 • in de winkel (dan wel andere ruimte) van de Aanbieder kan de Consument via de Sidekick App punten sparen, gebruik maken van aanbiedingen en volle spaarkaarten inwisselen.
 1. De Consument gaat door het afnemen van een Loyalty Dienst een separate overeenkomst aan met de Aanbieder voor de betreffende Loyalty Dienst. Op deze overeenkomst kunnen algemene voorwaarden van de Aanbieder van toepassing zijn. MyOrder heeft hierbij slechts een faciliterende rol en is geen partij bij deze overeenkomst en MyOrder is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, een Loyalty Dienst of anderszins door de Aanbieder. De Aanbieder levert de Loyalty Diensten aan de Consument voor eigen rekening en risico. Het voorgaande houdt uitdrukkelijk ook in dat uitsluitend de Aanbieder de voorwaarden van de Loyalty Diensten bepaalt.
 2. MyOrder zal zich ervoor inspannen dat de Sidekick App zonder technische storingen functioneren. MyOrder garandeert de beschikbaarheid van de Sidekick App of het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet.

 

MyOrder Parkeren

 1. MyOrder Parkeren kan alleen worden gebruikt in deelnemende gemeenten. Een actueel overzicht hiervan is beschikbaar op de Website. De op de betreffende locatie geldende parkeertarieven worden via de MyOrder App getoond.
 2. De Consument is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het parkeerzonenummer dat hoort bij het parkeergebied waar hij/zij zijn/haar voertuig wil parkeren. Het gebruik van de GPS functionaliteit in de te gebruiken applicatie is voor eigen risico van de Consument en de Consument kan geen rechten ontlenen aan de parkeerzone die de betreffende applicatie op basis van GPS aangeeft. MyOrder is niet aansprakelijk voor eventuele boetes als gevolg van het opgeven van een verkeerd parkeerzonenummer.
 3. De Consument is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het kenteken waarvoor hij een parkeersessie via MyOrder Parkeren start.
 4. De Consument kan (i) vooraf aangeven hoe lang hij of zij wenst te parkeren, in welk geval de Consument een bevestiging ontvangt van het starten van de parkeertijd via de gebruikte applicatie, of (ii) de parkeersessie starten op het moment van parkeren en achteraf de parkeersessie stopzetten. In geval van optie (i) stuurt MyOrder 5 (vijf) minuten voor afloop van de parkeertijd een push notificatie aan de Consument en kan de parkeertijd eventueel worden verlengd. MyOrder garandeert het versturen of ontvangen van de push notificatie niet. In geval van optie (ii) wordt de parkeersessie automatisch aan het einde van de dag, om 00.00 uur beëindigd. MyOrder is niet aansprakelijk voor eventuele boetes als gevolg van het verstrijken van de parkeertijd en het niet hebben ontvangen van een pushnotificatie door de Consument.
 5. Indien MyOrder Parkeren (tijdelijk) niet beschikbaar is, dient de Consument het verschuldigde parkeergeld op een andere wijze te voldoen. MyOrder is niet aansprakelijk voor eventuele boetes die ten tijde van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van MyOrder Parkeren aan de Consument worden opgelegd.
 6. De Consument kan geen recht op een parkeerplaats ontlenen aan MyOrder Parkeren. Instructies door parkeercontroleurs dienen steeds te worden opgevolgd.
 7. Voor het gebruik van MyOrder Parkeren is de Consument een transactieprijs verschuldigd aan MyOrder. De toepasselijke transactieprijzen zijn vermeld in de MyOrder App.
 8. De aan MyOrder verschuldigde parkeergelden worden door middel van de door de Consument gekozen betaalmethode geïncasseerd.
 9. De Consument gaat door gebruik te maken van MyOrder Parkeren een separate overeenkomst aan met de betreffende gemeente. MyOrder heeft slechts een faciliterende rol en is dan ook niet gehouden tot het leveren van enige prestatie, product of dienst aan de Consument in verband met MyOrder Parkeren, anders dan zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en draagt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

MyOrder Tanken

 1. MyOrder Tanken kan alleen worden gebruikt bij deelnemende tankstations. Een actueel overzicht hiervan is beschikbaar op de Website.
 2. De Consument kan in geval van MyOrder Tanken aangeven of hij vooraf of achteraf wenst te betalen. Bij betaling vooraf, is de Consument zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave van het te tanken bedrag. Het teveel betaalde bedrag wordt direct teruggeboekt. In geval van betaling achteraf ontvangt de Consument na het tanken een betalingsverzoek via de MyOrder App en via het door de Consument opgegeven emailadres.
 3. Indien de Consument gebruik maakt van tanken op basis van kentekenherkenning, dan is de Consument zelf verantwoordelijk voor de juiste opgave van het juiste kenteken. Betaling vindt in dit geval altijd achteraf plaats.
 4. MyOrder Tanken dient te worden gebruikt met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften van het tankstation en is voor eigen risico van de Consument. MyOrder is niet aansprakelijk voor de verkeerde opgave van het pompnummer, te besteden bedragen en kentekens of gebruik van de mobiele telefoon op het terrein van het tankstation.
 5. Indien MyOrder Tanken (tijdelijk) niet beschikbaar is, dient de Consument de verschuldigde betaling rechtstreeks bij/ aan het tankstation te voldoen.
 6. De Consument gaat door gebruik te maken van MyOrder Tanken een separate overeenkomst aan met het betreffende tankstation. MyOrder heeft slechts een faciliterende rol en is dan ook niet gehouden tot het leveren van enige prestatie, product of dienst aan de Consument in verband met MyOrder Tanken, anders dan zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en draagt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

Betaling

 1. Betaling van toepasselijke transactieprijzen vindt plaats gelijktijdig met de betaling van de afgenomen dienst via een van de door MyOrder aangeboden betaalmethoden.
 2. Indien de Consument bij gebruik van de MyOrder App en/of de Sidekick App gebruik maakt van de betaalmethoden via creditcard of PayPal en deze betaling(en) om welke reden dan ook terugdraait, blijft de betaalverplichting van de Consument bestaan en is de Consument gehouden het openstaande bedrag binnen de gestelde termijn te voldoen.
 3. Indien betaling achteraf plaatsvindt, en de Consument het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig betaalt, meldt MyOrder dit aan de Consument door middel van een herinnering via de mobiele telefoon of e-mail. Indien de Consument het verschuldigde bedrag wederom niet binnen de in de herinnering gestelde termijn volledig heeft voldaan, is de Consument zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is MyOrder gerechtigd het openstaande bedrag ter incasso uit handen te geven. In dit geval komen alle redelijke kosten die hiermee zijn gemoeid, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de Consument.
 4. Indien de Consument niet binnen de initieel gestelde termijn betaalt, komen alle extra kosten die MyOrder moet maken om het aan MyOrder toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Consument.
 5. MyOrder biedt niet de mogelijkheid uitgavenlimieten overeen te komen overeenkomstig artikel 7:523 lid 1 BW.
 6. De Consument kan bij gebruikmaking van MyOrder Tanken en MyOrder Parkeren een E-Mandate afgeven. Deze dienst wordt kosteloos door Twikey N.V. aan de Consument aangeboden. Er ontstaat met betrekking tot het E-Mandate dan ook een directe relatie tussen Consument en Twikey N.V. Indien MyOrder op grond van het afgegeven E-Mandate vervolgens bedragen incasseert, dan ontstaat enkel in verband met dit incasseren een directe relatie tussen MyOrder en de Consument. MyOrder is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het afgeven van het E‑Mandate door de Consument.

 

Onrechtmatig gebruik van het account

 1. In geval van (vermoed) misbruik van het account van Consument, zal MyOrder het betreffende gebruikersaccount direct blokkeren. Alle schade en kosten als gevolg van onrechtmatig gebruik van het account komen voor rekening van de Consument, tenzij MyOrder hier op basis van de wet aansprakelijk voor is.
 2. De Consument dient zorgvuldig met zijn wachtwoord om te gaan en deze geheim te houden. In geval van verlies van het wachtwoord, kan de Consument zelf via de MyOrder App, de Sidekick App of de Website een nieuw wachtwoord instellen.
 3. De Consument dient MyOrder onverwijld in kennis te stellen van onrechtmatig gebruik van hun account, en, voor zover van toepassing, van verlies of diefstal van het mobiele apparaat waarop de MyOrder App en/of Sidekick App is geïnstalleerd.

 

Aansprakelijkheid MyOrder

 1. Indien de Consument door een aan MyOrder toe te rekenen materiële tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst schade lijdt, is MyOrder aansprakelijk voor de directe schade zoals bedoeld in artikel 6:96 BW. De Consument dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 13 maanden na de valutadatum waarop zijn rekening is gedebiteerd door de vermeende niet-toegestane of foutieve betalingstransactie aan MyOrder te melden, tenzij MyOrder de informatie betreffende die betalingstransactie niet overeenkomstig wettelijke verplichtingen aan de Consument heeft verstrekt.
 2. Voor zover wettelijk toelaatbaar wijst MyOrder alle overige aansprakelijkheid van welke aard af, waaronder in ieder geval aansprakelijkheid, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
 • een situatie van overmacht, waaronder wordt begrepen een omstandigheid die de nakoming van de verbintenis verhindert en die niet is te wijten aan de schuld van MyOrder, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van MyOrder komt, waaronder, maar niet beperkt tot: technische storingen of dataverlies, natuurrampen, oorlogsgevaar of oorlog of staking;
 • de onmogelijkheid om de MyOrder App, de Sidekick App of de Website (volledig) te gebruiken (als gevolg van fouten in de software of anderszins);
 • het feit dat de informatie op de MyOrder App (waaronder het Aanbod), de Sidekick App of de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van MyOrder, waaronder de Website, de MyOrder App, de Sidekick App door een Aanbieder, de Consument of enige andere derde;
 • gebruik van de persoonsgegevens van de Consument door een Aanbieder of een andere derde, in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of ongevraagde communicatie (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de relevante bepalingen uit de Telecommunicatiewet), tenzij dit gebruik toerekenbaar is aan MyOrder op grond van grove nalatigheid;
 • schade die is te wijten aan de Aanbieder of Twikey N.V.; en
 • schade voortvloeiend uit of gerelateerd aan het gebruik van MyOrder Parkeren, MyOrder Tanken en de Loyalty Diensten.
 1. De bepalingen van dit Artikel 10 laten de wettelijke rechten van de Consument en diens recht op annulering van de Overeenkomst onverlet.

 

Klachten

 1. De Consument kan een klacht indienen via het klachtenformulier op de Website, per e‑mail (info@MyOrder.nl) of per reguliere post (Oranje Nassaulaan 7, 1075 AH Amsterdam).
 2. Klachten met betrekking tot de Loyalty Diensten dienen rechtstreeks bij betreffende Aanbieder te worden ingediend. Indien dergelijke klachten desondanks bij MyOrder ingediend worden, zal MyOrder dergelijke klachten doorverwijzen naar de betreffende Aanbieder. MyOrder is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit de afhandeling van klachten van Consumenten door de Aanbieder.
 3. Indien MyOrder de klacht afwijst, heeft de Consument de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De klacht kan door de Consument worden ingediend via de procedure beschreven op www.nl of via het ODR-platform: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. De Consument kan de klacht ook voorleggen aan de bevoegde rechter.

 

Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot MyOrder, waaronder begrepen de MyOrder App, de Sidekick App en de Website berusten bij MyOrder of haar licentiegevers.
 2. De Consument mag de MyOrder App en de Sidekick App alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik. Het overnemen, reproduceren of anderszins overnemen van (de content van) de MyOrder App en de Sidekick App is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MyOrder of haar licentiegevers.

 

Geheimhouding

 1. MyOrder zal alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst verkrijgt, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot persoonsgegevens en bankgegevens van Consumenten, op welke wijze dan ook, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst, vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts gebruiken en ter beschikking stellen aan ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Deze geheimhoudingsplicht geldt – met in achtneming van toepasselijke privacy regelgeving – niet indien: (i) openbaarmaking krachtens de wet verplicht is, (ii) de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, zich reeds in het publieke domein bevindt, of (iii) de informatie op grond van een gerechtelijk bevel openbaar moet worden gemaakt.

 

Persoonsgegevens

MyOrder draagt zorg voor adequate beveiliging van de persoonsgegevens, die zijn verkregen in verband met de Overeenkomst, tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. MyOrder verwerkt persoonsgegevens van de Consument in overeenstemming met de privacy policy van MyOrder en in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde wettelijke vereisten.

 

Beëindiging

 1. De Consument kan de Overeenkomst te allen tijde direct en kosteloos beëindigen door de MyOrder App en/of de Sidekick App te de-installeren of MyOrder per e-mail (info@MyOrder.nl) te verzoeken zijn/haar gebruikersaccount op te heffen.
 2. MyOrder kan de Overeenkomst beëindigen door aan de Consument een bericht via de MyOrder App, de Sidekick App of per e-mail te sturen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

 

Geschillen

 1. Op alle geschillen tussen MyOrder en Consumenten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. De bevoegde rechter te Midden-Nederland is uitsluitend bevoegd om van alle geschillen tussen MyOrder en Consumenten, voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, kennis te nemen.

 

***